FLESHLOK TAKEYA

News

お知らせ

2018.11.26

Best Water Bottleに選ばれました。

ニューヨークタイムス社傘下の商品調査並びに顧客満足度調査会社による2018年ベストウォーターボトル調査でTakeyaFlaskが90種類以上のボトルからBest Water Bottleに選ばれました。